วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมองค์วามรู้ในทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ เรียน การจัดการเรียนการสอน หรือการศึกษาหาความรู้ต่างๆ