ติดต่อเรา


ที่ตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 เลขที่ 1 อาคาร 11 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 02-1601061-2 ต่อ 133       edu@ssru.ac.th